Обьявление

Информация по годовому отчету и аудиторскому заключению.ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə: 14 aprel 2016-cı il tarixində saat 12-00- da Xırdalan şəhəri “Xəzər-Lada”ASC-də Səhmdarların ümumi iclası keçiriləcəkdir.

GÜNDƏLİK:
1. Səhmdarların illik ümumi iclasının aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi.
2. Hesablama komissiyasının seçilməsi.
3. Təftiş komissiyanın aktının təsdiqi.
4. “Xəzər-Lada”ASC-nin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
5. “Xəzər-Lada”ASC-nin illik mühasibat hesabatının təsdiq edilməsi.
6. Mənfəət və zərərlər haqda hesabatın təstiq edilməsi, mənfəətin bölüşdürülməsi, həmçinin maliyyə hesabat ilinin nəticələrinə görə dividendlərin ödənilməsi.
7. "Xəzər-Lada"ASC-nin idarə heyəti, müşahidə şurası və təftiş komissiyası üzvlərinin mükafatlandırılmasının təstiq edilməsi.
8. “Xəzər-Lada”ASC-nin İdarə Heyəti üzvlərinin seçilməsi.
9. “Xəzər-Lada”ASC-nin müşahidə şurası üzvlərinin seçilməsi.
10. “Xəzər-Lada”ASC-nin təftiş komissiyası üzvlərinin seçilməsi.
11. “Xəzər-Lada”ASC-nin auditorunun təsdiq edilməsi.

İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»: 14 апреля 2016 года в 12-00 часов состоится общее собрание акционеров, по адресу г. Хырдалан ОАО «Хазар-Лада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Хазар-Лада».
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Хазар-Лада».
6. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Хазар-Лада», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Хазар-Лада» по результатам финансового года.
7. Утверждение выплаты вознаграждений членам правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада».
8. Избрание членов правления ОАО «Хазар-Лада».
9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Хазар-Лада».
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада»
11. Утверждение аудитора ОАО «Хазар-Лада».
Правление общества


 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
14 aprel 2016-cı il tarıxdə səhmdarların ümumi iclasının keçirilməsinə aid hazırlıq materiallarının təqdim olunması qaydaları ilə əlaqədər Sizi maraqlandıran informasiyalar almaq üçün audit üzrə direktor-baş muhasib İ.T. Budaqova müraciət edə bilərsiniz.
İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
По интересующей Вас информации и порядке предоставления материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров 14 апреля 2016 года обращаться к директору по аудиту-главному бухгалтеру господину Будагову Е.Т.
Правление общества


 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə: 24 aprel 2015-ci il tarixində saat 12-00- da Xırdalan şəhəri “Xəzər-Lada”ASC-də Səhmdarların ümumi iclası keçiriləcəkdir.

GÜNDƏLİK:
1. Səhmdarların illik ümumi iclasının aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi.
2. Hesablama komissiyasının seçilməsi.
3. Təftiş komissiyanın aktının təsdiqi.
4. “Xəzər-Lada”ASC-nin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
5. “Xəzər-Lada”ASC-nin illik mühasibat hesabatının təsdiq edilməsi.
6. “Xəzər-Lada”ASC-nin mənfəətinin və ziyanının hesabatının təsdiq edilməsi, eyni zamanda maliyyə ilinin nəticələrinə görə mənfəətin bölüşdürülməsi
7. “Xəzər-Lada”ASC-nin İdarə Heyəti üzvlərinin seçilməsi.
8. “Xəzər-Lada”ASC-nin müşahidə şurası üzvlərinin seçilməsi.
9 “Xəzər-Lada”ASC-nin təftiş komissiyası üzvlərinin seçilməsi.
10. “Xəzər-Lada”ASC-nin auditorunun təsdiq edilməsi.

İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»: 24 апреля 2015 года в 12-00 часов состоится общее собрание акционеров, по адресу г. Хырдалан ОАО «Хазар-Лада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Хазар-Лада».
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Хазар-Лада».
6. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Хазар-Лада», а также распределение прибыли, по результатам финансового года.
7. Избрание членов правления ОАО «Хазар-Лада».
8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Хазар-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада»
10. Утверждение аудитора ОАО «Хазар-Лада».
Правление общества


 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
24 aprel 2015-ci il tarıxdə səhmdarların ümumi iclasının keçirilməsinə aid hazırlıq materiallarının təqdim olunması qaydaları ilə əlaqədər Sizi maraqlandıran informasiyalar almaq üçün audit üzrə direktor-baş muhasib İ.T. Budaqova müraciət edə bilərsiniz.
İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
По интересующей Вас информации и порядке предоставления материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров 24 апреля 2015 года обращаться к директору по аудиту-главному бухгалтеру господину Будагову Е.Т.
Правление общества


 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə: 27 iyun 2014-cü il tarixində saat 12.00- da Xırdalan şəhəri “Xəzər-Lada”ASC-də Səhmdarların növbədənkənar ümumi iclası keçiriləcəkdir.

GÜNDƏLİK:
1. Səhmdarlar Cəmiyyətinin növbədənkənar ümumi iclasının aparılma qaydalarının təyin edilməsi.
2. Hesablayıcı komissiyasının seçilməsi.
3. Cəmiyyətin inkişafına əlavə investisiyaların cəlb olunması üçün cəmiyyətin əmlakı girov qoyulmaqla 5 milyon manat dəyərində istiqrazların yerləşdirilməsi.
İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»: 27 июня 2014 года в 12-00 часов состоится общее собрание акционеров,по адресу г. Хырдалан ОАО «Хазар-Лада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
2.Избрание счетной комиссии.
3.Привлечение дополнительных инвестиций на развитие общества за счет размещения займа на сумму 5 млн. ман. (пять миллионов манатов) под залог имущества общества.
Правление общества


 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
27 iyun 2014-cü il tarıxdə səhmdarların növbədənkənar ümumi iclasının keçirilməsinə aid hazırlıq materiallarınnın təqdim olunması qaydaları ilə əlaqədər Sizi maraqlandıran informasiyalar almaq üçün audir üzrə direktor-baş muhasib İ.T. Budaqova müraciət edə bilərsiniz.
İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
По интересующей Вас информации и порядке предоставления материалов при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров 27 июня 2014 года обращаться к директору по аудиту-главному бухгалтеру господину Будагову Е.Т.
Правление общества
 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə: 24 aprel 2014-cü il tarixində saat 12-da Xırdalan şəhəri “Xəzər-Lada”ASC-də Səhmdarların ümumi iclası keçiriləcəkdir.

GÜNDƏLİK: 1. Səhmdarların illik ümumi iclasının aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi.
2. Hesablama komissiyasının seçilməsi.
3. Təftiş komissiyanın aktının təsdiqi.
4. “Xəzər-Lada”ASC-nin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
5. “Xəzər-Lada”ASC-nin illik mühasibat hesabatının təsdiq edilməsi.
6. Mənfəət və zərərlər haqda hesabatın təsdiq edilməsi, mənfəətin bölüşdürülməsi, həmçinin maliyyə hesabat ilinin nəticələrinə görə dividendlərin ödənilməsi.
7. “Xəzər-Lada”ASC-nin idarə heyəti, müşahidə şurası və təftiş komissiyası üzvlərinin mükafatlandırılmasının təsdiq edilməsi.
8. “Xəzər-Lada”ASC-nin İdarə Heyəti üzvlərinin seçilməsi.
9. “Xəzər-Lada”ASC-nin müşahidə şurası üzvlərinin seçilməsi.
10 “Xəzər-Lada”ASC-nin təftiş komissiyası üzvlərinin seçilməsi.
11. “Xəzər-Lada”ASC-nin auditorunun təsdiq edilməsi.

İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»: 24 апреля 2014 года в 12-00 часов состоится общее собрание акционеров,по адресу г. Хырдалан ОАО «Хазар-Лада».

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Хазар-Лада».
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Хазар-Лада».
6. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Хазар-Лада», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Хазар-Лада» по результатам финансового года.
7. Утверждение выплаты вознаграждений членам правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада».
8. Избрание членов правления ОАО «Хазар-Лада».
9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Хазар-Лада».
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада».
11. Утверждение аудитора ОАО «Хазар-Лада».
Правление общества


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
По интересующей Вас информации и порядке предоставления материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров 24 апреля 2014 года обращаться к директору по аудиту-главному бухгалтеру господину Будагову Е.Т.
Правление общества
 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
24 aprel 2014-cü il tarıxdə səhmdarların ümumi iclasının keçirilməsinə aid hazırlıq materiallarınnın təqdim olunması qaydaları ilə əlaqədər Sizi maraqlandıran informasiyalar almaq üçün audir üzrə direktor-baş muhasib İ.T. Budaqova müraciət edə bilərsiniz.
İdarə Heyəti


 
Обьявление

Информация по годовому отчету и аудиторскому заключению.Lada Granta в Баку!

ОАО “Хазар-Лада” как генеральный импортер и официальный дистребьютер OАО “АвтоВаз” в Азербайджане, предлагает организациям, сообществам и министерствам, новый автомобиль Лада Гранта по очень выгодной цене. Цена автомобиля 9000 Азн. Автомобиль отвечает стандартам Евро 4. Автомобиль оснащен тормозной системой ABS, 2-я подушками безопасности, механической и автоматической коробкой передач. Наша фирма готова участвовать в тендере. Предлагаем автомобили в малом количестве 1-5 штук, в большом количество 50-100 штук.

Тел: 012-510-96-63 Факс: 012-341-20-23
Адрес: г.Хырдалан, Сумгаитское шасси 16-й км.

Xəzər-Lada ASC AvtoVAZın Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olaraq təşkilatlara, birliklərə və nazirliklərə yeni avtomobil olan Lada-Grantanı çox sərfəli qiymətlə,köçürülmə yolu ilə təklif edir. Avtomobilin qiyməti 9000 azn dəyərindədir. Avtomobil evro 4 standartlara cavab verir. Avtomobil ABS əyləc sistemi, 2 təhlükəsizlik yastığı, mexaniki və avtomat ötürücü sürət qutusu ilə təchiz olunmuşdur. Təşkilatımız avtomobilə tenderlə iştirak etməyə hazırdır. Avtomobili kiçik həcmlə 1-5 ədəd, boyük miqdarda isə 50-100 ədəd təklif edirik.

Tel:012-510-96-63 012-341-20-23
Ünvan: Xırdalan şəh,sumqayıt şossesi 16km


 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə: 23 may 2013-cü il tarixində saat 12-da Xırdalan şəhəri “Xəzər-Lada”ASC-də Səhmdarların ümumi iclası keçiriləcəkdir.

GÜNDƏLİK: 1. Səhmdarların illik ümumi iclasının aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi.
2. Hesablama komissiyasının seçilməsi.
3. Təftiş komissiyanın aktının təsdiqi.
4. “Xəzər-Lada”ASC-nin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
5. “Xəzər-Lada”ASC-nin illik mühasibat hesabatının təsdiq edilməsi.
6. Mənfəət və zərərlər haqda hesabatın təsdiq edilməsi, mənfəətin bölüşdürülməsi, həmçinin maliyyə hesabat ilinin nəticələrinə görə dividendlərin ödənilməsi.
7. “Xəzər-Lada”ASC-nin idarə heyəti, müşahidə şurası və təftiş komissiyası üzvlərinin mükafatlandırılmasının təsdiq edilməsi.
8. “Xəzər-Lada”ASC-nin İdarə Heyəti üzvlərinin seçilməsi.
9. “Xəzər-Lada”ASC-nin müşahidə şurası üzvlərinin seçilməsi.
10 “Xəzər-Lada”ASC-nin təftiş komissiyası üzvlərinin seçilməsi.
11. “Xəzər-Lada”ASC-nin auditorunun təsdiq edilməsi.

İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»: 23 мая 2013 года в 12-00 часов состоится общее собрание акционеров, по адресу г. Хырдалан ОАО «Хазар-Лада».

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Хазар-Лада».
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Хазар-Лада».
6. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Хазар-Лада», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Хазар-Лада» по результатам финансового года.
7. Утверждение выплаты вознаграждений членам правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада».
8. Избрание членов правления ОАО «Хазар-Лада».
9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Хазар-Лада».
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада».
11. Утверждение аудитора ОАО «Хазар-Лада».
Правление общества


 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
23 may 2013-cü il tarıxdə səhmdarların ümumi iclasının keçirilməsinə aid hazırlıq materiallarınnın təqdim olunması qaydaları ilə əlaqədər Sizi maraqlandıran informasiyalar almaq üçün audir üzrə direktor-baş muhasib İ.T. Budaqova müraciət edə bilərsiniz.
İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
По интересующей Вас информации и порядке предоставления материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров 23 мая 2013 года обращаться к директору по аудиту-главному бухгалтеру господину Будагову Е.Т.
Правление общества
 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
17 may 2012-ci il tarixində saat 12-00-da Xırdalan şəhəri “Xəzər-Lada” ASC-də səhmdarların ümumi iclası keçiriləcəkdir:

GÜNDƏLİK:

1. Səhmdarların illik ümumi iclasının aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi.
2. Hesablama komissiyasının seçilməsi.
3. Təftiş komissiyanın aktının təstiqi.
4. «Xəzər-Lada» ASC-nin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
5. «Xəzər-Lada» ASC-nin illik mühasibat hesabatının təsdiq edilməsi.
6. Mənfəət və zərərlər haqda hesabatın təsdiq edilməsi, mənfəətin bölüşdürülməsi, həmçinin maliyyə hesabat ilinin nəticələrinə görə dividendlərin ödənilməsi.
7. «Xəzər-Lada» ASC-nin idarə heyəti, müşahidə şurası və təftiş komissiyası üzvlərinin mükafatlandırılmasının təsdiq edilməsi.
8. «Xəzər-Lada» ASC-nin İdarə Heyəti üzvlərinin seçilməsi.
9. «Xəzər-Lada» ASC-nin müşahidə şurası üzvlərinin seçilməsi.
10. «Xəzər-Lada» ASC-nin təftiş komissiyası üzvlərinin seçilməsi.
11. «Xəzər-Lada» ASC-nin auditorunun təsdiq edilməsi.
12. Xəzər-Lada» ASC-nə daşınmaz əmlakın alınması məsələsinə baxılması
İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
17 мая 2012 года в 12-00 часов состоится общее собрание акционеров, по адресу г. Хырдалан ОАО «Хазар-Лада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Хазар-Лада».
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Хазар-Лада».
6. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Хазар-Лада», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Хазар-Лада» по результатам финансового года.
7. Утверждение выплаты вознаграждений членам правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада».
8. Избрание членов правления ОАО «Хазар-Лада».
9. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Хазар-Лада».
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада».
11. Утверждение аудитора ОАО «Хазар-Лада».
12. Рассмотрение вопроса покупки недвижимого имущества для ОАО «Хазар-Лада».
Правление общества


 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
17 may 2012-ci il tarixdə səhmdarların ümumi iclasının keçirilməsinə aid hazırlıq materiallarının təqdim olunması qaydaları ilə əlaqədər Sizi maraqlandıran informasiyalar almaq üçün audit üzrə direktor-baş muhasib Y.T. Budaqova müraciət edə bilərsiz.
İdarə Heyəti


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
По интересующей Вас информации и порядке предоставления материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров 17 мая 2012 года обращаться к директору по аудиту-главному бухгалтеру господину Будагову Е.Т.
Правление общества


 


Обьявление 1, 2012

Информация по годовому отчету и аудиторскому заключению.Правление общества


 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
По интересующей Вас информации и порядке предоставления материалов при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров 12 января 2012 года обращаться к директору по аудиту-главному бухгалтеру господину Будагову Е.Т.

Правление общества

 
ELAN

“XƏZƏR-LADA” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
12 yanvar 2012-cı il tarixdə səhmdarların növbədənkənar ümumi iclasınln keçirilməsinə aid hazırlıq materiallarınının təqdim olunması qaydaları ilə əlaqədar Sizi maraqlandıran informasiyalar almaq üçün audit üzrə direktor-baş muhasib Y.T. Budaqova müraciət edə bilərsiniz.

İdarə Heyəti

 


ОБЪЯВЛЕНИЕ

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
12 января 2012 года в 12-00 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров,
по адресу г.Хырдалан ОАО «Хазар-Лада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Избрание Президента ОАО «Хазар-Лада».

Правление общества


 
ELAN

“Xəzər-Lada” Açıq Səhmdarlar Cəmiyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
12 yanvar 2012-ci il tarixdə saat 12-də Xırdalan şəxərində “Xazar-Lada” ASC-də səhmdarların növbədənkənar ümumü iclası keçiriləcəkdir.

GÜNDƏLİK:
1. Səhmdar Cəmiyətinin növbədənkənar ümumü iclasının aparılma qaydalarının təyin edilməsi.
2. Hesablayıcı komissiyanın seçilməsi.
3. “Xazar-Lada” ASC-nin Presidentinin seçilməsi.
İdarə Heyəti


 


ВСТРЕЧА ИМПОРТЕРОВ В МОСКВЕ

Важным событием на выставке "Интеравто-2011" стала конференция импортёров АВТОВАЗа, проведённая по инициативе управления экспортных продаж при участии компании LADA International, которая непосредственно участвует в процессе экспорта автомобилей за рубеж.

В таком составе - встретились руководители компаний, занимающихся продажами LADA в странах ближнего и дальнего зарубежья, - импортёры собираются крайне редко. Тем более важно было сделать это сейчас, когда АВТОВАЗ стоит на пороге кардинального и стремительного обновления своего модельного ряда. Донести до импортёров стратегию продвижения бренда LADA на внешние рынки, удержания имеющихся позиций и завоевания новых - это и стало основной целью встречи.

Перед собравшимися выступил вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Артём Федосов, который поблагодарил за успешный бизнес и подробно рассказал о перспективах развития модельного ряда LADA, особо подчеркнув, что экспортные рынки для предприятия по-прежнему важны, а главная задача - не только задержаться на них, но и начать расти.

Прямым диалогом с аудиторией оказалось выступление начальника управления экспортных продаж автомобилей Сергея Гюрджиана. Он сообщил о текущей ситуации и дальнейших планах АВТОВАЗа по экспорту, отметив в том числе, что на 2012 год запланировано продать на внешних рынках 63,5 тысячи автомобилей LADA, что составит рост более чем на 20 % по отношению к нынешнему году. Весьма откровенно были обсуждены и существующие проблемы и пути их решения. В частности, обсуждались такие вопросы, как поквартальное утверждение экспортных цен, снабжение экспортных рынков запасными частями и т.д.

Важно и то, что на конференции выступили представители крупнейших экспортных рынков АВТОВАЗа -Украины и Казахстана.

Особым пунктом повестки дня стало вручение почётных дипломов лучшим импортёрам.

Благодарностью АВТОВАЗа были отмечены:
"УКРАВТОВАЗ" (Украина) - в номинации "За наибольший объём продаж автомобилей LADA в 2011 году";

"Хазар-Лада" (Азербайджан) - "За стабильно высокий объём продаж";

"БИПЭК АВТО" (Казахстан) - "За лучшую динамику объёма продаж";

"Лада Ауто" (Босния и Герцеговина) - "За поддержание положительного имиджа бренда LADA на европейском рынке".Вручая дипломы руководителям предприятий, Артём Федосов предложил сделать ещё одну номинацию для немецкой компании LADA Automobile GmbH - "как самому инициативному и беспокойному в хорошем смысле этого слова партнёру, как нашей опоре в центре Европы". Ведь благодаря этой и другим компаниям, которые даже в самые сложные времена умеют найти выход из любой ситуации, бренд LADA остаётся узнаваемым и востребованным на зарубежных автомобильных рынках.Eкатерина Сергеева
Газета «Волжский Автостроитель» № 161 (8018)


 


Обьявление 1

Информация по годовому отчету и аудиторскому заключению.Правление общества


 


Обьявление 2

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
По интересующей Вас информации и порядке предоставления материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров 05 мая 2011 года обращаться к директору по аудиту-главному бухгалтеру господину Будагову Е.Т.
Правление общества
Правление общества
ELAN

«Xəzər-Lada» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə:
05 may 2011-ci il tarixdə səhmdarların ümumi iclasının keçirilməsinə aid hazırlıq materiallarının təqdim olunması qaydaları ilə əlaqədar Sizi maraqlandıran informasiyalar almaq üçün audit üzrə direktor-baş mühasib Y.T. Budaqova müraciət edə bilərsiniz.
İdarə Heyəti
 


Обьявление 3

к сведению акционеров Открытого Акционерного Общества «Хазар-Лада»:
05 мая 2011 года в 12-00 часов состоится общее собрание акционеров, по адресу г.Хырдалан ОАО «Хазар-Лада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Хазар-Лада».
4. Утверждение акта ревизионной комиссии.
5. Рассмотрение вопроса незавершенного строительства.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Хазар-Лада».
7. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Хазар-Лада», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Хазар-Лада» по результатам финансового года.
8. Утверждение выплаты вознаграждений членам правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада».
9. Избрание членов правления ОАО «Хазар-Лада».
10. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Хазар-Лада».
11. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хазар-Лада».
12. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете, Положения о Правлении Общества, Положения о ревизионной комиссии.
13. Утверждение аудитора ОАО «Хазар-Лада».


Правление общества
«Xəzər-Lada» Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə :
05 may 2011-ci il tarixində saat 12-00-da Xırdalan şəhəri «Xəzər-Lada» ASC-də
səhmdarların ümumi iclası keçiriləcəkdir.


GÜNDƏLİK:

1. Səhmdarların illik ümumi iclasının aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi.
2. Hesablama komissiyasının seçilməsi.
3. «Xəzər-Lada» ASC-nin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
4. Təftiş komissiyanın aktının təstiqi.
5. Yekunlaşdırılmamış tikinti məsələsinə baxılması.
6. «Xəzər-Lada» ASC-nin illik mühasibat hesabatının təsdiq edilməsi.
7. Mənfəət və zərərlər haqda hesabatın təsdiq edilməsi, mənfəətin bölüşdürülməsi, həmçinin maliyyə hesabat ilinin nəticələrinə görə dividendlərin ödənilməsi.
8. «Xəzər-Lada» ASC-nin idarə heyəti, müşahidə şurası və təftiş komissiyası üzvlərinin mükafatlandırılmasının təsdiq edilməsi.
9. «Xəzər-Lada» ASC-nin İdarə Heyəti üzvlərinin seçilməsi.
10. «Xəzər-Lada» ASC-nin müşahidə şurası üzvlərinin seçilməsi.
11. «Xəzər-Lada» ASC-nin təftiş komissiyası üzvlərinin seçilməsi.
12. Müşahidə şurasının əsasnaməsinin, İdarə Heyətinin əsasnaməsinin və Təftiş komissiyasının əsasnaməsinin təstiqi.
13. «Xəzər-Lada» ASC-nin auditorunun təsdiq edilməsi.
İdarə Heyəti
 


Обьявление 4

Информация по годовому отчету и аудиторскому заключению.Правление общества